سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خوش رفتاری، دوستی را پایدار می کند . [امام علی علیه السلام]
آبدارچی پارسی بلاگ
 • پست الکترونیک
 • شناسنامه
 •  RSS 
 • پارسی بلاگ
 • پارسی یار
 • در یاهو
 • محکمه الهی

  یه شب که من حسابی خسته بودم
  همین جــوری چشامو بستـه بـودم
  سیاهی چشــام یه لحظه سُـر خـورد
  یــه دفعـه مثل مرده ها خوابم برد
  تــو خواب دیدم محشر کــبری شده
  محکـمــة الهــــی بــر پــــا شـــده
  خـــدا نشستـه مــردم از مــرد و زن
  ردیف ردیف مقــابلش واستــــادن
  چرتکه گذاشتــه و حساب می کنـه
  به بنده هاش عتاب خطاب می کنـه
  میگه  چـرا این همــه لج می کنیـد
  راهتــونو بـی خـودی کج مـی کنیـد
  آیــــه فرستـادم کــه آدم بشیـــد
  بــا دلخوشـی کنــار هـم جـم بشید
  دلای غــم گرفتــه رو شــ¬¬ــاد کنیــد
  بـا فکــرتـون دنیــــا رو آبــاد کنیـد
  عقــل دادم بـریـــد تــدبـّر کـنیــد
  نـه اینکه جای عقلو کــاه پر کنیـد
  مــن بهتون چقد مـــاشالاّ  گفتــم
  نیـــــــافریـده بــاریکــلاّ  گفتـــم
  من که هـواتونو همیشـه داشتـــم
  حتی یه لحظــه گشنه تون نذاشتـم
  امــــا شمـا بازی نکــرده باختیـــد
  نشـستیـد و خــــدای جعلی ساختیـد
  هـر کـدوم از شما خودش خدا شـــد
  از مــــا و آیــه های مـا جـدا شــــد
  یه جو زمین و این همه شلوغـــی؟
  این همه دیــن و مذهب دروغـــی؟
  حقیقتـاً شماهـــا خیـلی پستـیـن
  خــر نبـاشیـن گـــاوو نمـی پرستین
  از تـوی جـم یکــی بـُلن شد ایستاد
  بُـلن بـُلن هــی صلـــــوات فرستـاد
  از اون قیافه هــای پـشـم و پـیـلـی
  از اون اعُجـوبـه هـای چـرب و چـیـلی
  گف چــرا هیشکی روسری سرش نیست
  پس چـرا هیشکی پیش همسرش نیست
  چــرا زنـا ایـــن جـــوری بد لبــاسن
  مــردای غیـــــرتــی کجــا پلاسـن؟
  خــدا بهش گف بتمـرگ حرف نــزن
  اینجا کـــه فرقی نـدارن مــــرد و زن
    یــارو کِنِف شــد ولــی از رو نــرفت
    حرف خـدا از گـوش اون تو نـرفـت
    چشاش مـی چرخه نمی دونم چشــه
    آهان می خواد یواشکی جیم بشــه
    دید یـــه کمی سرش شلوغـــه خـدا
    یواش یواش شـد از جماعت جـــدا
    بــا شکمـی شبیـــه بشکــة نفت
    یهو سرش رو پایین انـداخت و رفت
    قــراولا چـــن تــا بهش ایس دادن
    یــارو وا نستاد تـا جلوش واستـادن
    فوری در آورد واسه شون چک کشید
    گف ببرید وصول کنیـد خوش بشیـد
    دلــــم بـــــرای حــوریـا لـک زده
    دیـر بــرســم یکــی دیگـه تـک زده
    اگــــر نرم حوریــــه دلگیر میشــــه
    تو رو خــــدا بذار برم دیر میشـــــه
    قراول حضــرت حــق دمش گــــرم
    بـا رشـــوه ی خیلی کلـون نشد نـرم
    گـــوشای یــارو رو گرف تو دستـش
    کشون کشون برد و یه جایـی بستش
    رشوه ی حاجــی رو ضمیمــه کــردن
    تـوی جهنـم اونــو بیمــه کـــردن
    حاجیــه داش بـُلن بُـلن غر مـــی زد
    داش روی اعصـابـــــا تلنگر مــــی زد
    خدا بهش گف دیگه بس کن حاجـی
    یه خورده هم حبس نفس کــن حـاجـی
    ایـن همــــه آدم رو معــطّل نکـن
    بگیـر بشین این قــــده کل کل نکــن
    یـــه عا لمه نامــه داریـم نخــونده
    تـــــازه ، هنوز کُرات دیگــــه مـونده
    نامــه ی تـو پر از کـــارای زشتـــــه
    کی به تو گفتـه جات توی بهشتــــه ؟
    بهش جـــــای آدمــای بـاحالـــــه
    ولت کنـــــم بری بهش ؟ محالـــــه
    یادتــــه کـه چقد ریا می کـــــردی
    بنده هــای مـــــارو سیـا مـــی کردی
    تا یـــه نفر دور و بــرت مـی دیــــدی
    چقد ولا الضّــــا لّینـو  مـی کشیـــدی
    این همه که روضه و نوحــه خونـدی
    یه لقمه نون دست کسی رسـونـــدی؟
    خیال می کردی ما حواسمــون نیس
    نظم نظام هستی کشکـی کشکی س؟
    هر کـــــاری کـردی بچــه هـا نوشتن
    می خوای برو خـودت ببین تـــو زونکن
    خلاصـــه ، وقتی یـارو فهمید اینـــه
    بـــــازم دُرُس نمـی تونس بشینــــه
    کاسه ی صبرش یه دفـه سر می رف
    تـــا فرصـتی گیر می آورد در می رف
    قیـامتـه اینجـــا عجـب جـــــاییــه
    جــون شمــــا خیلـی تمـاشـــاییــه
    از یــــه طرف کلــی کشیش آوردن
   کشون کشون همـه رو پیش آوردن
   گفتـم اینـــــارو کـــــه قطار کردن
   بیچـــــاره ها مگـــه چیکار کــردن؟
   مأ موره گف میگم بهت مــن الان
   مفسد فی الارض کــه میگن همین هان
   گفت: اینـــــا بهش فروشی کـردن
   بـــی پـدرا خــــــدارو جوشی کــردن
   بنـــــام دین حسابی خــوردن اینها
   کـــفر خـــــــدارو در آوردن اینهــــا
   بد جــوری ژاندارکو اینـــا چزونـدن
   زنــده تـوی آتیش اونـــو سوزوندن
   روی زمین خـــدایی پیشــه کــردن
   خون گالیلـــه رو تو شیشــه کــردن
   اگــــه بهش بگی کُلاتــو صاف کن
   بهت میگـــه بشین و اعتـراف کــن
   همیشـــه در حــال نظاره بــــودن
   شما بگـــــو اینا چی کــــاره بـودن؟
   خیام اومد یه بطری ام تــو دستش
   رفت و یه گوشــه یی گرف نشستش
   حــــاجی بُـلن شد با صـدای محکم
   گف : ایـن آقـــا بـاید بــره جهنـــم
   خدا بهش گف تـــو دخـا لت نکــن
   بــــه اهـل معرفت جسارت نکـــن
   بگــــو چرا بـــه خون این هلاکـــی
   این کـــه نه مدعی داره نـــه شاکـی
   نــه گـرد و خاک کــرده و نـه هیاهـو
   نــــه عربده کشیده و نـــه چاقــــو
   نـــه مال این نــــه مال اونـو برده
   فقط عـــرق خــــریده  رفتـــه خورده
   آدم خوبیـه هـــــــواشو داشتــــم
   اینجا خــــودم براش شراب گذاشتـم
   یهــــو شنیــــدم ایس خبردار دادن
   نشستـه ها بُــلن شـدن واستـــادن

  حضرت اسرافیل از اونــــور  اومد
  رف روی چـــار پایــه و چــن تا صـــور زد
  دیــــدم دارن تخت روون میــــارن
  فرشتـــه هــــا رو دوششــون میـــارن
  مونده بودم کــه این کیـــه خدایا
  تـــو محشـر این کــارا چیـــــه خدایـــا
  فِک می کنید داخل اون تخ کی بود
  الان میگم ،یـه لحظه ، اسمش چی بـود؟
  اون که تو دنیا مثل توپ صدا کـرد
  همون کــــه این لامپــارو اختـرا کــــرد
  همونکه کاراش عالی  بود اون دیگه
  بگید بــابــا ، تومــــاس ادیسون دیگـه
  خــدا بهش گف دیگـــه پایین نیـا
  یـــــه راس بـــــرو بهش پیش انبیـــا
  وقت و تلف نکن تــوماس زود برو
  بــه هـر وسیلــه ای اگـــــر بود بــــرو
  از روی پل نری یـــه وخ مـی افتــی
  مـیگــم هــــوایی ببرنـــد و مفتـــــی
  باز حاجــی ساکت نتونس بشینـــه
  گفت کـــه : مفهــــوم عدالت اینـــه؟
  آخه  ادیسون کــه مسلمون نبود
  ایـن بـابـا اهل دیــن و ایمــــون نبــود
  نــه روضه رفته بود نــه پـای منبر
  نــه شمـر می دونس چیـه نــــه خـنجــر
  یــه رکعت ام نماز شب نخــونـده
  با سیم میماش شب رو به صُب رسونده
  حرفــای یارو کــه بـــه اینجا رسید
  خـــدا یه آهـــی از تــــــه دل کشیـــد
  حضرت حق خــودش رو جابجا کرد
  یــــــه کم  به این حاجی نیگا نیگا کـرد
  از اون نگـاههـای عـاقل انـدر ـــــ
  [ سفیه ]   شــــــو بـاید بیــارم ایـن ور
  با اینکه خیلی خیلی خستـه هم بود
  خطاب بــــه بنده هاش دوبـاره فرمـــود
  شمـــا عجب کلّـــه خرایی هستید
  بـــابــا عجب جـــــونـورایـی هستیـــد
  شمر اگه بود آدولف هیتلــرم بود
  خـنجــر اگـــــر بــود روو ِلــوِرم بـود
  حیفه کــــه آدم خودشو پیر کنــه
  و ســـوزنش فقط یــــه جـــا گیر کنــه
  میگیـد تومـاس من مسلمـون نبـود
  اهل نمــاز و دیـن و ایمــــون نبــــود
  اولاً از کجا میگیــد ایـن حرفــــو ؟
  در بیــــارید کـلّــة زیــــر بـــرفـــو
  اون منــو بهتـر از شمـا شنـاختـه
  دلیلشـم این چیزایــی کــــه ساختـــه
  درسـتـــه  گفتـه ام عبـادت کنیــد
  نگفتــــــه ام به خلـق خدمت کنیـد؟
  تومـاس نه بُم ساخته نه جنگ کرده
  دنیـــارو هم کلـّـــی قشنگ کــــــرده
  من یـــه چراغ کــه بیشتـر نداشتـم
  اونم تـــو آسمونـا کــــار گذاشتـــم
  توماس تو هر اتاق چراغ روشن کرد
  نمیدونید چقــــد کمک به مــن کـرد
  تو دنیـا هیچـکی  بـی چـراغ  نبوده
  یا اگـرم بـوده ،  تــــو بــاغ نبــوده
  خــدا بـرای حاجـــــی آتش افــروخت
  دروغ چرا یـــه کم براش دلــم سوخت
  طفلی تــو باورش چــــه قصرا ساخته
  اما بـــه اینجا کـــــه رسیده باختــــه
  یکی میاد یــــه هاله ایی بــاهاشـــه
  چقـــد بهش میـــاد فرشتـــه باشـــه
  اومد رسید و دست گذاش رو دوشــم
  دهـــانشـــــو آوُرد کنــــار گـوشـــم
  گف:تو کــه کلّه ات پرِ قورمـه سبزیست
  وقتی نمــی فهمی، بپرســی بــد نیست
  اونکـــه نشستـه یک مقــام والاست
  متــرجمـــه ، رفیق حق تعالـــی ست
  خـودِ خــــدا نیست ، نمـاینده شـــــه
  مــــورد اعتماده شـــه بنــده شـــــه
  خــــدای لم یلد کــــه دیدنــی نیس
  صــــداش  با این گوشـا شنیدنی نیس
  شمــــا زمینیـــا همــش همینیـــد
  اونــــورِ میـــزی رو خـــــدا مـی بینیـد
  همینجوری می خواس بلن شه نم نم
  گف : کـــه پاشو، بـاید بــری جهنــــم
  وقتـی دیـدم منم گــــرفتار شــــدم
  داد کشیــدم یــــه دفعـه بیدار شدم

     سیدمحمدحسین فخری ::: دوشنبه 87/2/23::: ساعت 3:59 عصر
  نظرات دیگران: نظر
  موضوعات یادداشت:

  <      1   2   3      
  >> بازدیدهای وبلاگ <<
  بازدید امروز: 7
  کل بازدید :207521

  >> درباره خودم <<
  آبدارچی پارسی بلاگ
  سیدمحمدحسین فخری
  هم چایی میارم هم برنامه می نویسم


  >>آرشیو شده ها<<

  >>لوگوی وبلاگ من<<
  آبدارچی پارسی بلاگ

  >>لینک دوستان<<
  شاعرانه 2
  :: Hezar Dastan .ir :: هزاردستان ::
  دست خط ...
  مهندسی پلیمرpolymer (کامپوزیت.پلاستیک.الاستومر.چسب ورزین)
  یک لحظه با یک طلبه!
  جلوه او
  :: مطالب علمی ::
  بهترین آرزو هایم تقدیم تو باد.
  انتظار
  %% ***-%%-[عشاق((عکس.مطلب.شعرو...)) -%%***%%
  مسجد عمار یاسر(مشهد مقدس)
  هو اللطیف
  آقاشیر
  کالبد شکافی جون مرغ تا ذهن آدمیزاد !
  یادداشتها و برداشتها
  خیبریان
  سردار عاشق
  گنجینه
  دخترک
  گل نرگس...مهدی فاطمه
  یاد ارباب حسین علیه السلام
  سیاست
  وبلاگ تخصصی فیزیک
  آدمک ها
  بسیار بهار آید و بی ما گذرد !!!
  اتاق ابی(لطفا برای حمایت از ما روی تبلیغات کلیک کنید)نظرهم بدید
  مدیر پارسی بلاگ
  سنگ صبور
  به نام وجود باوجودی که وجودبی وجودم زوجود با وجودش شده موجود
  ساحل نشین اشک
  کبوتر نامه بر
  خبرنامه پارسی بلاگ
  COMPUTER&NETWORK
  مشاور سبز عزیز
  مُنیف
  سایت محمد رضا آقابیگی
  هرچه می خواهد دل تنگت بگو:مشاوره ،مقاله ،دانلود آهنگ و عکس.
  ثانیه
  همه چی از هر جا
  دوستان همدم
  جاوا کده
  آگاهِ من
  persianpoultry
  کبو ترانه .... تا بام ملکوت
  ndayeeshgh
  دوزخیان زمین
  مذهبی
  آهــــــــــــــــــــاوران
  عاشق دلباخته
  تعقل و تفکر
  همسفر عشق
  عشق و عاشقی
  افرایش صدای گوشی+راه کسب درآمد از اینترنت+عکس بازیگران خانم خارج
  شمیم
  نقطه ای برای فردا
  مسافره شب
  السلام علیک یا صاحب الزمان
  آموزش پیشرفته مدیریت وبلاگ
  حزب الله هم الغالبون
  محلّه
  پاسبان *حرم دل* شده ام شب همه شب
  طلسم شدگان
  کلبه مادرانه
  منطقه 727
  سخنان حکیمانه یک پسر دیوانه!
  خانه اطلاعات
  جز نقش تو در نظر نیامد ما را !!!
  سلام بهونه قشنگ من برای زندگی
  خاطرات باور نکردنی یک حاج اقا
  سرگیجه
  سوارکاری
  نوجوان
  اموزش . ترفند . مقاله . نرم افزار
  وقایع
  خزان عشق
  دانشمندی برای تمام فصول
  دوستانه2
  نسیمی از بهشت ...
  رایگان های اینترنت
  سرزمین دور
  بازی دات کام
  جوان امروز
  قدرت شیطان
  «اخبار سایت بازتاب»
  (جزر و مد)

  حسین(ع)
  آریایی بیدارشو
  راز و نیاز با خدا
  تا ریشه هست، جوانه باید زد...
  خلوت تنهایی
  *اللهم عجل لولیک الفرج*
  اس ام اس عاشقانه
  ساقیا قدحی ریز که ما باده پرستیم
  زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود
  زیر آسمان خدا
  در گوشی با خدا
  انا مجنون الحسین علیه السلام
  .:تـــــیم آی تــــــــــی:.
  به سوی حقیقت
  ::::: نـو ر و ز :::::
  معجزه ی شیطان
  اس ام اس سرکاری اس ام اس خنده دار و اس ام اس طنز
  Lovely
  دنیا به روایت یوسف
  جاده خدا
  Welcome
  کمی بنوازم
  حرفای خودمونی من
  بهارستان
  خدای که به ما لبخند میزند
  شیرازی ها ((مجمع شیرازی های مقیم اینترنت ))
  بازی بزرگان
  به خود آییم و بخواهیم،‏که انسان باشیم...
  وبلاگ تخصصی ترفند
  مسجد و کلیسا - mosque&church
  کوثر
  توهم یک عشق.......
  جک
  بچه دانشجو !
  جـــــــــرس . . .
  کلبه ی پریشان
  خدا بود و دیگر هیچ نبود...!!!
  برای تو
  نقطه سر خط ...
  زندگی عاقلانه
  منطقه ی 51
  همشاگردی
  یاران
  درویش مصطفا
  همای سعادت
  WeLCoMe
  فقط به خاطره تو
  پروفسور اسنیپ
  تک ستاره
  فرزاد خلفی
  خانواده و زندگی سالم
  دوست دارم تو تنها ارزویم باشی
  تنها ترین تنها
  تک ستاره

  >>جستجو در وبلاگ<<
  جستجو:

  >>اشتراک در خبرنامه<<
   

  >>طراح قالب<<